3.5.09

Dugnad 9. mai

Husk årlig Møllardugnad lørdag 9. mai:
 • Rydding av søppel. Vi har hansker og sekker til brennbart restavfall (ikke møbler, sykler o.l.). Sekkene plasseres ved returpunktet bak Møhlenpris skole eller i krysset Storms gate / Welhavens gate.
 • Maling av benker og bord. Vi har maling og koster.
 • Stelle bed i gatetun. På vegne av Grønn etat gir vi bistand til innkjøp av planter og jord. Søknad med kvitteringer må sendes innen 15. juni til Møhlenpris Velforening, Wolffsgt 12, 5006 Bergen.
Alt utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved Thormøhlens gt 26/28. Evt. kan vi kontaktes per telefon 414 36 724 eller 920 999 86.

21.4.09

Rusmiljøet i Nygårdsparken

Temaet rundt rusmiljøet i parken engasjerer og frustrerer mange. Møhlenpris velforening deltok fredag 17. april på møte i "Arbeidsgruppen om Nygårdsparken", ledet av kommunens byrådsavdeling for helse og omsorg v/Liv Røssland.

Forstemmende lite har skjedd. Utekontakten rapporterer at miljøet vokser, spesielt blant de yngre. Universistetet sier at flere bygg blir benyttet av miljøet.

Det flotteste innslaget stod politiet for. De skulle informere fra arbeidet med kriminalitetsbegrensning i og rundt Nygårdsparken samt utvikling av hjelpetiltak rettet mot rusmiljøet. Men politiet unnlot å stille til møtet i arbeidsgruppen.

De siste dagene ser det ut som om politiets aksjoner har redusert aktiviteten noe i parken, men vi står ovenfor høysesongen i mai/juni.

Mange beboere uttrykker nå et akutt behov for tiltak som kan begrense rusmiljøet til et mindre område øverst i parken og skjerme boligområdene rundt.

21.4.08

Møllardugnad lørdag 26. april

Som i foregående år, oppfordrer vi alle beboere om å pynte opp bydelen til våren.

 • Rydding av søppel. Velforeningen stiller med hansker og sekker til brennbart restavfall (ikke møbler, sykler o.l.). Sekker plasseres ved returnpunkt bak Møhlenpris skole eller i krysset Welhavens gate / Storms gate.
 • Maling av benker og bord der man ønsker et nytt strøk. Velforeningen stiller med maling og koster. Ta gjerne også et malingsstrøk over evt. tagging på egne husvegger.
 • Stelle bed i gatetun. På vegne av Grønn etat gir vi bistand til planter og jord. Søknad med kvitteringer må leveres til Velforeningen innen 1. juni.
Utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved Thormøhlens gt 26/28. Evt. kan vi kontaktes per telefon 414 36 724.

De som er med på dugnaden får forfriskninger (is og brus) ved Spilde. Dugnadsbevis må fremvises!

19.4.08

Referat fra årsmøtet 2008

12 personer møtte.

Orientering om forholdene rundt Nygårdsparken ved Utekontakten

Etter invitasjon fra velforeningen kom to representanter fra Utekontakten i Bergen og orienterte om de narkomane og forholdene rundt Nygårdsparken. Disse var:

Merete Askvik-Jørgensen, ansatt fra september 2007. Hun jobber med rus i Nygårdsparken i et feltteam på 3 personer.

Astrid Gerds, ansatt fra 2004. Hun er teamleder for oppsøkende virksomhet blant rusmisbrukere og prostituerte. Dette teamet består av 8 personer hvor 3 er spesielt engasjert mot rus.

Utekontakten har eksistert i over 30 år. Den er en forebyggende, frivillig hjelpetjeneste innen Bergen Kommune. Det er totalt ca. 20 feltarbeidere. Utekontakten har en hjelperolle og driver ikke kontroll. Utekontakten jobber både individuelt direkte mot ungdom og på systemnivå, for eksempel med tannhelse. Arbeidet retter seg mot ungdom under 18 år i Bergen sentrum og de driver kartlegging av rusmiljøet i bydelene (bl.a. Fyllingsdalen). Det konsentreres om bruk av illegale stoffer, alkohol er ofte et siderusmiddel.

Utekontaktens arbeid består i å påvirke ungdommene til å ta imot behandling. Der er ulike kategorier ungdom, med ulike mål og ønsker. Ungdommene er en sårbar gruppe. Utekontakten hjelper dem gjennom samtaler og til å følge opp avtaler. Utekontakten har taushetsplikt for å skape relasjoner til brukerne. Barnevernet og sosiale tjenester kobles inn ved behov. Hensikten er å få ungdommene inn i hjelpesystemet.

Utekontakten er i gang med kartlegging av situasjonen til de yngste av de tyngste brukerne. De tar i bruk ulike metoder for å fange opp alle. De ser på behov og mulighet for intervensjon. På statlig nivå er det registrert at tung rus ikke øker blant de unge.

Utekontakten samarbeider med bl.a. Kirkens Bymisjon og Trappen hvor de diskuterer bevegelser og trender. De er også medlem av en landsforening som møtes en gang i året. Videre er det regionssamlinger og møter innenfor storbyene hvor det utveksles erfaringer på ledernivå.

Utekontakten samarbeider ikke direkte med Politiet, men de følger hverandres arbeid. Innenfor prostitusjon er det et mer konkret samarbeid mellom de to etatene.

Bergen er en av byene med et klarest definert russted, Nygårdsparken. Utekontakten er i Nygårdsparken hver dag. Der er ca 100 ungdommer under 25 år, hovedsakelig norske. 1/3 av dem er kvinner.

Utekontakten ser Nygårdparken slik:

Parken er en arena for kjøp og salg av illegale stoffer og tyvgods. Der er god tilgjengelighet på stoff; medikamenter foreskrevet av lege, alkohol, heroin fra Oslo eller Afghanistan. Selgerne finnes i alle kategorier; unge, gamle, norske og utenlandske.

Der foregår åpenlys rusing, overdoser og politiet patruljerer hyppig.

Menigheter, studenter og andre friville organisasjoner arbeider der for å hjelpe brukerne.

Parken er blitt veldig skitten (sprøyter). Renholdet er satt ut på anbud. Før ble renhold gjort av Grønn Etat og til dels Strax-huset.

Det er mye støy knyttet til miljøet, som roping og kjefting.

Der er mye kriminalitet, men lite vold. Brukerne vil ikke stresse i parken, for da tiltrekker de seg politiet.

Nygårdsparken oppfattes av brukerne som fredelig. De eldre brukerne ser på seg selv som ”hippier” og føler en sterk identitet til parken som arena. Dette gjør at det vil være vanskelig å sprenge parkmiljøet. Men miljøet er blitt tøffere de senere årene i forhold til ”hippie-tiden”.

Politiet prøver å presse brukerne opp på haugen øverst i parken, men på fine soldager brer miljøet seg ut over større områder. Det kan være vanskelig å begrense området, men private eiere oppfordres til å bruke Politiet. Det er vanskelig å svare på om der finnes overvåkningskameraer i parken. Brukerne tror det gjør det, siden politiet av og til er raskt på pletten. Utekontakten lar brukerne tro at der finnes kameraer!

Våren er rekrutteringstid for nye brukere, men det er få som debuterer med rus i parken. De fleste unge ruser seg først i bydelene. Der er få brukere under 18 år i parken. Parkbrukerne ser på seg selv som nederst på rangstigen. I miljøet verserer følgende utsang: ”Ingen selger til de unge” og ”ingen kaster brukte sprøyter på bakken”. Men intensjonene i miljøet overholdes ikke.

For å hjelpe til med renholdet er det satt opp en container øverst i parken, men brukerne benytter ikke denne til sprøyter osv. Gule smittebokser til sprøyteretur har vært vurdert, men det har hendt at disse er blitt brutt opp av desperate brukere på jakt etter sprøyter.

Utekontakten er usikker på om effekten av eventuelt sprøyterom. Evalueringen av sprøyterom i Oslo viste at av de 10000 injeksjonene som settes daglig i Oslo, settes 24 på sprøyterommet. Det er kun de velfungerende som benytter rommet. Rusopplevelsen, det å lage i stand dosen og rammen rundt sprøytesettingen er viktig for brukeren og da er ikke sprøyterom det riktige stedet. Byrådssaken som ble tatt opp i februar i år viste til at rommet i Oslo var lite brukt og at det hadde liten innvirkning på antall overdoser. Det er derfor ingen politisk vilje til sprøyterom i Bergen nå.

Møtedeltakerne kunne supplere med følgende:

Politiet opplyser nå om at brukerne er i hele parken.

Beboerne klager på at brukerne invaderer hagen til Knut Fægri-huset (Universitetet i Bregen). Gjerdet rundt hagen er ødelagt, men skal visstnok repareres snart.

Brukerne i parken er unge, gamle og en del håndverkere (med arbeidstøy og firmabil).

Naboene til parken ser ting som andre ikke er klar over; sprøytesetting og overdoser i bakgårder og trapperom, innbruddstyver osv. Barna blir oppmerksomme på de narkomanes traumatiske hverdag.

Møhlenpris velforening arrangerte et folkemøte om Nygårdsparken i 2001. Da deltok Politiet, Strax-huset, politikere, rusmisbrukere og beboere for å diskutere forholdene rundt parken. Rådet fra Politiet var at den beste måten å få en fin og attraktiv park på, er at beboerne tar parken mer i bruk. Derfor arrangeres det en årlig Parkdag for å skape positiv blest om parken. I 2008 arrangeres Parkdagen for sjuende år på rad.

Det ble konkludert med at Utekontakten bør kalle inn til et halvårlig møte hvor nabovelforeningene, Nygårdsparkens venner og andre interesserte kan utveksle erfaringer om forholdene rundt parken.

Årsmøtesaker:

1. Åpning/godkjenning av innkalling.

Tore Iversen, Welhavensgt, påpekte at årsmøtet kolliderte med årsmøtet i Nygårdsparkens Venner. Styret beklaget dette, det skyldtes uheldige omstendigheter. Det skal ikke gjenta seg.

Videre foreslo han å få tilsendt kunngjøring av arrangementer via e-post. Velforeningen skal prøve å lage en felles adresseliste for utsending av informasjon.

2. Sakslisten ble godkjent.

3. Oddmar Sandvik ble valgt til ordstyrer.

4. Kari Ramstad ble valgt til referent.

5. Årsberetning 2007 ble lest opp og godkjent med følgende kommentarer:

Møhlenpris er en ”død” bydel. ”Cafeen” har åpent bare til kl. 20 om kvelden og det savnes et møtested for beboerne, a la ”Bien” på Danmarksplass eller ”Brød og Vin” på Nygårdshøyden. Velforeningen oppfordres til å forhøre seg om Cafeen kan forlenge åpningstiden. (Dette er sjekket opp og Cafeen har åpent til kl 23 flere dager i uken nå). Det burde være marked for ulike virksomheter og butikker på Møhlenpris, særlig hvis det kommer gangbro over fra Gyldenpris.

Av hyblifiseringssaker ble følgende nevnt:

Welhavesgt 52: Det var planlagt 17 hybler. Dette ble ikke godkjent og forslaget ble redusert til 10 hybler. Dette ble heller ikke godkjent. Forsinkelse i saken gjør at Nærmat ikke kan renovere butikken.

Øverst i Strømgt: Bygget om til 22 leiligheter/hybler. Utbygger holder seg så vidt innenfor regelverket.

Stubs gt 2: Flere leiligheter er planlagt bygget som en slags institusjon med tilsyn. Velforeningen og naboer har protestert.

6. Regnskap 2007 ble godkjent.

7. Budsjett 2008 ble godkjent.

8. Innkomne saker.

Ingen saker var meldt inn skriftlig, men det ble meldt på møtet at asfalten i gatene på Møhlenpris er veldig dårlig. Velforeningen melder dette til vegetaten. Videre ble det klaget på hundeskit.

Det ble ytret ønske om en større matvarebutikk på Møhlenpris. Spilde har ønsket å utvide, men det er vanskelig å finne egnet lokale. Det er uvisst hva som ligger i planene om Marineholmen.

9. Valg

Følgende personer ble valgt inn i styret i velforeningen:

Oddmar Sandvik (gjenvalg)

Kari Ramstad (gjenvalg)

Knut S. Bjerke (gjenvalg)

Aksel Irgens (gjenvalg)

Grethe Gullhaug (ny)

Kjersti Årnes (ny)

Revisor er Kåre Dale (gjenvalg)

Nettsideansvarlig Mursit Cetin (ny)

Møhlenpris, 16.04.08

Kari Ramstad,

referent

3.4.08

Årsmøte i velforeningen 16. april kl 19:00

Utekontakten i Bergen møter for spørsmål og orientering om situasjonen i Nygårdsparken.

Årsmøtet avholdes på lærerrommet til Møhlenpris skole. Dette er i 2. etasje og fra skoleplassen er inngangen i retning skrått til høyre når en kommer inn porten.


Sak 1: Åpning/godkjenning av innkalling
Sak 2: Godkjenning av saksliste
Sak 3: Valg av ordstyrer
Sak 4: Valg av referent
Sak 5: Årsberetning 2007
Sak 6: Regnskap 2007
Sak 7: Budsjett 2008
Sak 8: Innkomne saker (meld til oss per epost eller kommentar)
Sak 9: Valg


 • Møllardugnad lørdag 26. april
 • Parkdag søndag 8. juni

Velforeningen trenger flere aktive medlemmer!
Trafikksituasjonen – Hyblifisering – Nærmiljø - Barn og unge
Samarbeid med nabovelforeningene, Frivillighetssentralen, FAU,SK Djerv, Grønn Etat og Bergenhus og Årstad Kulturkontor
Kontingent 2008 Husstand kr. 150,- Sameie kr. 400,-

22.4.07

Møllardugnad lørdag 28. april kl. 10:00

Vi oppfordrer sameier, boligbyggelag, idrettslag og andre beboere til å ta et felles tak for å pynte opp bydelen til 17. mai. Følgende aktiviteter planlegges:
 • Rydding av søppel. Velforeningen stiller med hansker og sekker til brennbart restavfall (ikke møbler, sykler o.l.). Sekkene må plasseres ved returpunktet bak skolen eller i nordenden av gatetunet i Welhavens gate.
 • Maling av benker og bord der man ønsker et nytt strøk. Velforeningen stiller med maling og koster. Vi oppfordrer også om å benytte anledningen til å ta et malingsstrøk over evt. tagging på egne husvegger.
Alt utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved Thormøhlens gt 26/28. Evt. kan vi kontaktes per telefon 414 36 724.

De som er med på dugnaden får forfriskninger (is og brus) ved Spilde. Dugnadsbevis må fremvises!

For de som ønsker å pynte opp bed i gatetun, vil vi også tilby økonomisk bistand til innkjøp av planter og jord. Hvert enkelt sameie/husstand kan levere søknad til Velforeningen vedlagt kvitteringer innen 1. juni. Velforeningen søker om bistand fra Grønn etat som vil bli fordelt til søkerne. Vi kan ikke garantere full dekning av kostnader.

17.3.07

Årsmøtet 2007

Årsmøtet 2007 ble gjennomført uten større dramatikk. Hans-Carl Tveit kom og orienterte om status på planene for Møhlenpris skole, samt om midlertidig barnehage i Nygårdsparken.


Styret.

25.2.07

Gatekrysset ved Vitalitetssenteret

Etter mange års planlegging, kom kommunen endelig i fjor høst og smurte på litt asfalt for å lage en fartsdump før fotgjengerovergangen ved Spilde. Men etter et par måneder kom muldvarpene til gaten igjen, og når de var reist ... var dumpen borte vekk.

Noen har sikkert også sett at en av pullertene i krysset ved Thormøhlens gate er borte (den har vært løs lenge), noe som har ført til at driftige sjåfører kjører gjennom gaten ved skolen. En provisorisk gatesperring har blitt etablert med diverse skrot som muldvarpene over hadde glemt igjen.

Vi har påpekt dette til Samferdelsetaten i Bergen kommune Byutvikling, og fått et hyggelig svar tilbake. De er kjent med problemene og lover at:
 • Pullertene i krysset - arbeid med utbedring er bestilt og vil bli utført i løpet av våren.
 • Asfaltering med ny fartsdump skal gjøres innen kort tid, dersom været tillater det.
Vi krysser fingrene!

23.2.07

Årsmøte i velforeningen 7. mars

ÅRSMØTE onsdag 7. mars kl. 1900 i Vitalitetssenteret
 • Byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit: Orientering om skolen og barnehagen
 • Utredning av ny veiforbindelse

Sak 1: Åpning/godkjenning av innkalling
Sak 2: Godkjenning av saksliste
Sak 3: Valg av ordstyrer
Sak 4: Valg av referent
Sak 5: Årsberetning 2006
Sak 6: Regnskap 2006
Sak 7: Budsjett 2007
Sak 8: Innkomne saker (frist for innmelding av saker 21. febr)
Sak 9: Valg

Velforeningen trenger flere aktive medlemmer!
 • Møllardugnad lørdag 28. april
 • Parkdag søndag 3. juni
Velforeningen jobber med trafikksituasjonen, hyblifisering, nærmiljø, barn og unge. Vi samarbeider med SK Djerv, nabovelforeninger, Frivillighetssentralen, Grønn Etat, FAU og Bergenhus og Årstad Kulturkontor.

22.5.06

Suksess med dugnad!

Tross dårlig vær var det mange som stilte opp og pyntet bydelene til 17. mai. Noen malte benker og bord, noen plukket søppel og andre pyntet bed. Vi håper at dette kan bli et årlig tiltak i bydelen. Neste år håper vi enda flere stiller opp. Takk for innsatsen!

Problembarnet i bydelen er området Tullins gate/Puddefjordsbroen. Her plukket djerve Møllargutter og -jenter 7 sekker søppel, men få dager etterpå er det nesten like ille. Vi vil be kommunen om flere søppelspann rundt om og forsøke å få en mer jevnlig rydding av området.